ساخت نانو مدارهای رایانه‌ای نانو لوله ای

خاصیت ابررسانی نانو لوله ها این مواد را کاندیدای مناسبی جهت کارهای الکترون

خاصیت ابررسانی نانو لوله ها این مواد را کاندیدای مناسبی جهت کارهای الکترونیکی
مطرح ساخته است. اما موثر بودن این مواد در گرو تکنیک‌هایی است که امکان اتصال
نانولوله ها را به فلزات فراهم آورد.
پژوهشگران موفق به ابداع تکنیکی شدند که این چالش را حل کرده است در این تکنیک
ابررسانی نانو لوله ها از طریق نانو سیم‌های طلا که دارای خواص الکتریکی و اپتیکی
قابل توجهی هستند تلفیق شده است. و به این ترتیب نخستین اتصالات نانوئی در مدارهای
رایانه‌ای عرصه مهندس وارد شد.