فناوری نانو علیه سرطان ریه

پژوهشگران با استفاده از تکنیک ژن درمانی به کمک نانو ذرات لیپیدی موفق به کاهش اندازه و تراکم سلول‌های سرطان ریه در موش‌ها به میزان کاهش ۷۵ درصدی تعداد تومورها و ۸۰ درصدی در وزن تومورها شدند.

پژوهشگران با استفاده از تکنیک ژن درمانی به کمک نانو ذرات لیپیدی موفق به کاهش
اندازه و تراکم سلول‌های سرطان ریه در موش‌ها به میزان کاهش ۷۵ درصدی تعداد تومورها
و ۸۰ درصدی در وزن تومورها شدند. ژن‌های پیچیده شده در نانو ذرات P53( سبب خودکشی
سلول‌های سرطانی می شود) و FUS1 (ناکارآمد در اغلب سرطان‌های ریه) بودند . هر نانو
ذره یک پاد و ژن را حمل می‌کرد ترکیب این ژن‌ها در قالب نانو ذره به میزان موثری
کارآمد بود و افقی تازه در ژن درمانی سرطان ریه گشود.