سلول سوختی اکسید جامد که در دماهای پایین عمل می کند

پژوهشگران ژاپنی موفق به ساخت سلول سوختی اکسید جامد، کارآمدی شدند که در دماهای نسبتاً پایین در حدود ۵۰۰ الی ۶۵۰ درجه سانتیگراد کار می‌کند.

پژوهشگران ژاپنی موفق به ساخت سلول سوختی اکسید جامد، کارآمدی شدند که در دماهای
نسبتاً پایین در حدود ۵۰۰ الی ۶۵۰ درجه سانتیگراد کار می‌کند. کاهش دمای عمل نیاز
به مواد عایق را کاهش داده است. همچنین استفاده از مواد فلزی را به جای مواد
سرامیکی میسر کرده است که سبب کاهش هزینه شده است. این پیشرفت مدیون ساخت الکترود
هوائی است که از نانو ذرات نقره الحاقی به سرامیک متخلخل بدست آمده است. این
الکترود هوا قادر است اکسیژن را به رادیکالهای آزاد اکسیژن و الکترون در دماهای
پایین‌تر تجزیه کند.