موتور ظریف، امیدواری‌های فناوری نانو را افزود

ساخت نمونه آزمایشگاهی یک نوع موتور میکروسکوپی که دارای مولد ماشینی مولکولی است و با «نور» فعال می‌شود،راهی جدید را به دنیا نانو ماشینها باز کرده است.

ساخت نمونه آزمایشگاهی یک نوع موتور میکروسکوپی که دارای مولد ماشینی مولکولی است و
با «نور» فعال می‌شود،راهی جدید را به دنیا نانو ماشینها باز کرده است. ساخت این
موتور ظریف مبتنی بر الگوی فتوسنتز است. مولکول ساخت و طراحی شده به نام Rotaxane
نامیده می‌شود و می‌تواند حرکت کند و ذرات را طبقه‌بندی کند، از دیدگاه مفهومی،
Rotaxane نظیر هالتری میله‌ای است با یک جرم توزیع یافته که به عنوان یک گذرگاه یک
طرفه، در زمانی که نور به آن می‌تابد، عمل می‌کند. این مکانیزم موتوری در حوزه نانو
ماشین‌ها قابل کاربرد است. زیرا الگوهای رفتاری این مولکول قابل پیش‌گوئی است و
بنابراین در مهندسی نانو قابل اعمال است.