کنفرانس بین المللی IEEE، تلفیق علم و مهندسی نانو در خدمت پزشکی

اولین کنفرانس بین المللی IEEE با محور قرار دادن گردآوری پیشرفت‌های بنیادی و کاربردی در حوزه علوم زیستی و پزشکی با استفاده از روش‌های مهندسی وابسته به MEMS و فناوری‌های مولکولی ، ۱۸ـ۱۵ مردادماه امسال در ماکائو چین برگزار می‌گردد.

اولین کنفرانس بین المللی IEEE با محور قرار دادن گردآوری پیشرفت‌های بنیادی و
کاربردی در حوزه علوم زیستی و پزشکی با استفاده از روش‌های مهندسی وابسته به MEMS و
فناوری‌های مولکولی ، ۱۸ـ۱۵ مردادماه امسال در ماکائو چین برگزار می‌گردد. اهمیت
این گردهمایی در هم افزایی و همگرائی علوم و مهندسی نانو در حوزه پزشکی قابل توجه
است.