نانو سازه‌های «تخم مرغی» علیه سرطان

پژوهشگران موفق به ساخت نانو سازه‌ای تخم مرغی شده اند که در درمان سرطان به کار گرفته خواهد شد.

پژوهشگران موفق به ساخت نانو سازه‌ای تخم مرغی شده اند که در درمان سرطان به کار
گرفته خواهد شد. محتویات این تخم مرغ فرضی از ترکیبات آهن و پلاتینیم است که این
ترکیب فلزی مسئول فعال سازی و موثر سازی داروهای مبتنی بر شیمی درمانی ، cisplatin
، است این تکنیک منجر به افزایش موثر و کارامد درمان گردید.
ساخت نانوسازه‌ای که قابلیت پوشش پذیری با آنتی‌بادیها را داشته باشند از اهداف
پژوهشگران «نانو فناوری علیه سرطان » است. دست یابی به این هدف پیامدهای مرتبط با
تکنیک‌های شیمی درمانی را کاهش می‌دهد.