حسگرهای زیستی مبتنی بر فناوری نانو

افرادی که در زمینه طراحی و توسعه کابردهای مربوط به حسگری زیستی فعالیت می‌کنند، بر این باورند که این عرصه، از فناوری نانو بسیار بهره‌مند خواهد شد.

افرادی که در زمینه طراحی و توسعه کابردهای مربوط به حسگری زیستی فعالیت
می‌کنند، بر این باورند که این عرصه، از فناوری نانو بسیار بهره‌مند خواهد شد.
اصطلاح حسگری زیستی به سیستم‌هایی مربوط می‌شود که شامل ابزارهای الکترونیکی،
فتونیکی، زیستی، شیمیایی، و مکانیکی برای ایجاد سیگنال‌هایی می‌شوند که می‌توان
از این سیگنال‌ها برای تشخیص، پایش، یا کنترل پدیده‌های زیستی بهره برد.
استفاده از فناوری نانو در حسگرهای زیستی امکانات تشخیصی جدیدی را ایجاد می‌کند
که این امر به دلیل ویژگی‌های نانو-فیزیکی مواد خاص است.
محققان زیادی در سراسر دنیا مشغول توسعه نانوزیست‌حسگرها هستند. یک گروه از
محققان در سوئیس روی توسعه دو نوع مختلف از حسگرهای زیستی بدون برچسب هستند.
یکی از این حسگرها یک آرایه نانوسیمی، و دیگری یک حسگر نوری مبتنی بر تشدید
پلاسمون سطحی منطقه‌ای می‌‌باشد.