جلوگیری از رشد تومورهای غیرقابل کنترل یا درمان ترکیبی نانو ذرات

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه توکیو نشان داد که، استفاده از مقدارکمی از یک عامل ضد سرطانی قوی اما به طور بالقوه سمی، همراه با نانوذرات حاوی یک عامل ضد سرطانی ثانویه، تا حد چشمگیری باعث جلوگیری از رشد تومورهای سرطانی می‌شود که به‌صورت نرمال غیر قابل کنترل اند. این یافته روش‌های جدیدی را در درمان غده‌های بدخیم از قبیل سرطان لوزالمعده و سرطان معده بسط یافته، پیشنهاد می‌کند.

این محققان آزمایش‌های خود را با استفاده از یک بازدارنده فاکتور رشد تغییرشکل‌دهنده
بتا (TGF-β) برای افزایش فعالیت ضدسرطانی نانوذرات حاوی doxorubicin، انجام داده
اند. بازدارنده‌های TGF-β آینده نویدبخشی را در جلوگیری از رشد تومور و گسترش
بیماری نشان داده‌اند، اما برخی از آزمایش‌ها مسئله بروز برخی از اثرات جانبی جدی
را به وسیله این بازدارنده‌ها نشان می‌دهند، از آن جمله گسترش تومورهای جدیدی است
که با تومور‌های اصلی ارتباطی ندارند.
دانشمندان استدلال کردند دوزهای کم (زیر درمانی) از یک بازدارنده TGF-β با فعالیت
کوتاه مدت، ممکن است با مجاری خونی اطراف تومورها برهم‌کنش داده، باعث حساس شدن
تومورها به عامل درمانی ثانویه (در اینجا نانوذرات بارگیری‌شده با doxorubicin)
‌شود.
در حقیقت آزمایش‌ها نشان دادند که یک دوز بسیار کم از بازدارنده TGF-β با فعالیت
کوتاه‌مدت، اثر قابل توجهی بر روی بیوشیمی تومور ندارد، اما منجر به کمتر شدن تعداد
سلول‌هایی می‌شود که به‌صورت نرمال درون مجاری خونی تازه در حال رشد، را می‌پوشانند
و با نام pericytes شناخته می‌شوند. با حضور کمتر pericytes مجاری خونی اطراف
تومورها دارای روزنه‌های بیشتری نسبت به حالت نرمال هستند و این امر باعث می‌شود تا
نانوذرات حاوی doxorubicin از این مجاری به تومورها رفته، در سطوح بالا در آنها
انباشته شوند.
آزمایش‌ها در حیوانات با سرطان‌های غیر قابل کنترل نشان داده که این درمان ترکیبی
در جلوگیری از رشد تومورها موثر بوده‌است. در چند مورد جالب توجه دیگر، محققان
دریافتند که توزیع هم‌زمان بازدارنده TGF-β با مولکول‌های کوچک داروهای ضد سرطانی،
بر روی رشد تومور اثری ندارد. تنها این ترکیب بازدارنده و نانوذره، اثر دلخواه را
در افزایش فعالیت ضد توموری ایجاد می‌کند.
این کار با جزئیات در مقاله‌ای با عنوان:
Improvement of cancer-targeting therapy, using nanocarriers for intractable
solid tumors by inhibition of TGF-β signaling
در Proceeding of the National Academy of Science منتشر شده‌است.