مهندسی نانومقیاس در جهت تولید خودروهای هیدروژنی

محققان وزرات انرژی آمریکا و آزمایشگاه ملی آرگون یک مفهوم پیشرفته در زمینه مهندسی کاتالیزور نانومقیاس توسعه داده‌اند. این مفهوم ترکیبی از تجربه و شبیه‌سازی است و باعث خواهد شد غشاهای الکترولیت پلیمری پیل‌های سوختی مخصوص خودروهای هیدروژنی به تولید تجاری نزدیک‌تر شوند.

محققان وزرات انرژی آمریکا و آزمایشگاه ملی آرگون یک مفهوم پیشرفته در
زمینه مهندسی کاتالیزور نانومقیاس توسعه داده‌اند. این مفهوم ترکیبی از
تجربه و شبیه‌سازی است و باعث خواهد شد غشاهای الکترولیت پلیمری پیل‌های
سوختی مخصوص خودروهای هیدروژنی به تولید تجاری نزدیک‌تر شوند. نتایج
تحقیقات آنها یک روند مشخص را در رفتار سطوح نانومقیاس و توسعه‌یافته آلیاژ
پلاتینیوم دوفلزی نشان می‌دهد. به علاوه انتظار می‌رود روش‌ها و مفاهیم
مشتق شده از برنامه تحقیقاتی آنها در حوزه‌های دیگر علوم غیر از
الکتروکاتالیزورها به کار رود. هدف از انجام این آزمایشات جستجو برای توسعه
بنیادی و کاهش زیاد در پلاتینیومی است که به عنوان عامل کاهنده اکسیژن مورد
استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیقات مشخصات شد که در روندهای
الکتروکاتالیستی رابطه‌ای بنیادی میان ساختار الکترونی سطوح مورد آزمایش (مرکز
پیوند d) و میزان واکنش‌پذیری در جهت احیای اکسیژن وجود دارد. این رابطه
نشان‌دهنده رفتار از نوع «آتش‌فشانی» است که در آن بیشترین فعالیت
کاتالیستی از طریق ایجاد تعادل میان انرژی‌های جذبی حدواسط‌های فعال و پوشش
سطحی توسط عوامل پوشاننده تعیین می‌شود.