استفاده از نانوبلورها به عنوان عوامل ایجاد ناخالصی

نانوبلورها می‌توانند در حالت جامد از طریق تغییر ویژگی‌های الکتریکی، اتم‌ها را شبیه‌سازی کنند. محققان ویژگی‌های الکتریکی فیلم‌های نازک ساخته‌شده از توده‌هایی از نانوبلورهای PbTe و Ag2Te را مورد بررسی قرار دادند …

نانوبلورها می‌توانند در حالت جامد از طریق تغییر ویژگی‌های الکتریکی،
اتم‌ها را شبیه‌سازی کنند. محققان ویژگی‌های الکتریکی فیلم‌های نازک ساخته‌شده
از توده‌هایی از نانوبلورهای PbTe و Ag2Te را مورد بررسی قرار دادند. با
مقایسه رسانایی الکتریکی فیلم‌هایی که ازترکیب هر دو ماده تشکیل شده‌ بودند،
محققان دریافتند که رسانایی این فیلم‌های ترکیبی تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از
رسانایی هر یک از این مواد به تنهایی است. مجموعه‌های نانوبلوری موادی
هستند که در آنها نانوبلورها (که از هزاران اتم تشکیل می‌شوند) به عنوان
عناصر پایه عمل کرده و ساختار آنها به دقت قابل طراحی می‌باشد. ترکیب کردن
مفهوم نانوبلورهای شبیه اتم با مفهوم دپ کردن (ایجاد ناخالصی در یک ماده
برای تغییر ویژگی‌های الکتریکی آن) فرصت‌های غیرمنتظره‌ای برای طراحی
ابزارهای حالت جامد روی این توده‌ها ایجاد می‌کند؛ با این کار امکان کنترل
بسیار دقیق ویژگی‌های الکتریکی فراهم می‌شود.