پتانسیل تشخیص سرطان بوسیله نانومیله‌های طلا

بر اساس یافته‌های محققان موسسه فناوری جورجیا، مولکولهای مشابه نانومیله‌ها بر روی سلولهای سرطانی، طیف رامانی می‌دهند که بواسطه همترازی ناهمسانگرد شدیداً تقویت شده، تیز و قطبی هستند.

بر اساس یافته‌های محققان موسسه فناوری
جورجیا، مولکولهای مشابه نانومیله‌ها بر روی سلولهای سرطانی، طیف رامانی می‌دهند
که بواسطه همترازی ناهمسانگرد شدیداً تقویت شده، تیز و قطبی هستند. این
مشاهدات می‌توانند به عنوان علائم تشخیصی برای سلولهای سرطانی بکار روند و
روش نوید بخشی برای تشخیص سرطان در آینده نزدیک به حساب می‌آیند.