توسعه فناوری MRI به سطح نانو توسط شرکت IBM

دانشمندان شرکت IBM اخیرا به کمک میکروسکوپ nano-MRI که ساخته‌اند ساختارهای ملکولی را شصت‌هزار بار بهتر از آنچه که فناوری امروزی MRI اجازه می‌دهد مشاهده کردند. این فناوری برای اولین بار قابلیتهای MRI را تا سطح نانو ارتقاء داده است و نشان‌دهنده پیشرفت بزرگی در زمینه ساخت میکروسکوپهایی است که قادرند اتمهای منفرد را به شکل سه بعدی آشکار سازند.

دانشمندان شرکت IBM اخیرا به کمک
میکروسکوپ nano-MRI که ساخته‌اند ساختارهای ملکولی را شصت‌هزار بار بهتر از
آنچه که فناوری امروزی MRI اجازه می‌دهد مشاهده کردند. این فناوری برای
اولین بار قابلیتهای MRI را تا سطح نانو ارتقاء داده است و نشان‌دهنده
پیشرفت بزرگی در زمینه ساخت میکروسکوپهایی است که قادرند اتمهای منفرد را
به شکل سه بعدی آشکار سازند. با توسعه بیشتر این فناوری امکان مطالعه نحوه
کنش پروتئین‌ها و داروها در جریان اکتشافات دارویی و ارزیابی مدارهای
کامپیوتری که فقط چند اتم عرض دارند ممکن خواهد شد. به کمک میکروسکوپ نیروی
رزونانس مغناطیسی (MRFM)، دانشمندان IBM تصاویر دوبعدی از ذرات ۹۰ نانومتری
تهیه کردند که زمینه ساز انجام تصویربرداریهای سه‌بعدی در این اندازه‌‌ها
می‌باشد. در این فناوری از روش شناسایی به کمک نیرو برای رفع محدودیتهای
MRI کنونی در تصویربرداری از اجسام بسیار کوچک استفاده شده است. این تیم
نوکهای مغناطیسی ویژه‌ای را برای این میکروسکوپ طراحی کردند که قادر است
خاصیت مغناطیسی بسیار ضعیف هسته اتم‌ها را شناسایی کند. با شناسایی دقیق
مکان اتمها در ساختارهای بسیار کوچک نانوالکترونیک امکان ساخت دقیق و
افزایش کارایی محصولات فراهم می‌شود. بعلاوه، به کمک این فناوری و فراهم
شدن تصویربرداری دقیق از ساختارهای اتمی پروتئین‌‌ها، امکان کشف داروهای
جدید نیز ممکن می‌شود.