تابش الکترونی در جهان نانو

به تازگی منبعی جدید از ضربه های الکترون با طول موج کوچکتر از ده نانومتر تولید شده است

محققان در سازمان ماکس بورن برای اپتیک غیرخطی و طیف نمایی ضربه های
کوتاه(MBI)در برلین آلمان یک منبع جدید از ضربه های الکترون به شدت
کوتاه،ایجاد کردند.این حرکت زنگ مهندسی نانواپتیک را به صدا درآورده است.