ساخت نانومواد بر اساس الگوهای میکروجلبک ها

محققین امیدوارند بتوانند بر اساس الگوهای پیچیده دیواره سلولی دیاتوم‌ها روش جدیدی برای ساخت نانومواد بیابند. محققین موسسه فناوری جورجیا روشی را توسعه داده‌اند تا بتوانند نحوه ساخت دیواره سلولی دیاتوم‌ها را مطالعه کنند. دیاتوم‌ها مهمترین متخصصین فناوری نانو طبیعت هستند.

محققین امیدوارند بتوانند بر اساس الگوهای پیچیده دیواره سلولی دیاتوم‌ها
روش جدیدی برای ساخت نانومواد بیابند. محققین موسسه فناوری جورجیا روشی را
توسعه داده‌اند تا بتوانند نحوه ساخت دیواره سلولی دیاتوم‌ها را مطالعه
کنند. دیاتوم‌ها مهمترین متخصصین فناوری نانو طبیعت هستند. این موجودات تک
سلولی معمولا به شکل روکشی قهوه‌ای و لغزنده بر روی سنگ های زیر آب یا به
شکل فیتوپلانکتون در آب های اقیانوسی مشاهده می شوند. سوراخ های ریز دیواره
سلولی این موجودات امکان تبادل مواد غذایی را با محیط پیرامون و قرارگرفتن
در سطح آب برای جذب نور و انجام فتوسنتز را فراهم می سازد. فتوسنتز دیاتوم‌ها
منشا تولید ۲۰ درصد کربن آلی در کره زمین است. اگرچه وجود این منافذ باعث
سبک شدن وزن دیاتوم‌ها می‌شود ولی دیواره سلولی آنها ساختار مکانیکی بسیار
محکمی را ایجاد کرده است. این استحکام دیواره بخاطر سیلیکای بی شکل یا دی
اکسید سیلیکون یا همان ماده اصلی شیشه است. دیواره سلولی دیاتوم‌ها دارای
تنوع شگفت‌انگیزی است که در بسیاری موارد بسته به نوع زیست مولکول تولیدی
زیبا و جذاب می باشند. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که پروتئین‌های ویژه‌ای
بنام سیلافین‌ها و رشته‌های بسیار طویل پلی‌آمینی در سیلیکا نقش بسیار مهمی
در طرح دیواره سلولی دیاتوم‌ها دارند. این محققان فرض کرده‌اند که ساختار
سیلیکای دیاتوم‌ها کاملا وابسته به نوع پروتئین سیلافین است، از این رو
انتظار می رود با تغییر پروتئین های سیلافین یک دیاتوم نانو ساختارهای
سیلیکای جدیدی تولید شوند.