کارد و چنگال نانولوله کربن

پژوهشگران سازمان ملی استانداردها و تکنولوژی(NIST) و دانشگاه Colorado در Boulder یک کارد نانو لوله کربنی طراحی کرده اندکه در تئوری مانند یک، اره مویی کار می کند

پژوهشگران سازمان ملی استانداردها و
تکنولوژی(NIST) و دانشگاه Colorado در Boulder یک کارد نانو لوله کربنی
طراحی کرده اندکه در تئوری مانند یک، اره مویی کار می کند.
در یک مقاله ارائه شده در همایش و نمایشگاه بین المللی مهندسین پزشکی،۲۰۰۶
تیم تحقیق یک مدل اولیه کارد نانو را که می تواند در آینده یک ابزار با
اولویت بالای باشد و به دانشمندان توانایی بریدن و مطالعه سلول ها با دقتی
بیشتر از حد امروزی بدهد، را ارائه داده اند.