انقلابی درمطالعه زیست مولکولهای بزرگ

یک تیم بین المللی از دانشمندان در DESY هامبورگ، موفق شدند با استفاده منحصربه فرد از اشعه X باند باریک، با لیزر الکترون آزاد FLASH ، توسط پراش یک نمونه نانوکریستال با یک واحد به شدت کوتاه و پرتابه شدید لیزر، مفهوم جدیدی موسوم به Flash Diffractive Imaging را به جهان نانو معرفی کنند.

یک تیم بین المللی از دانشمندان در DESY هامبورگ، موفق شدند با استفاده
منحصربه فرد از اشعه X باند باریک، با لیزر الکترون آزاد FLASH ، توسط پراش یک
نمونه نانوکریستال با یک واحد به شدت کوتاه و پرتابه شدید لیزر، مفهوم جدیدی
موسوم به Flash Diffractive Imaging را به جهان نانو معرفی کنند.
این نخستین کاربرد موفق از Flash Diffractive Imaging که در ۱۲نوامبر ۲۰۰۶ در
Nature physics انتشار داده شد،شروع یک مبدأ جدید در دامنه تحقیق بنیادی ماده
ها با علوم مولکولی را باز می کند. آزمایشات اشاره می کند به این که
شایددرآینده ای نزدیک اشکالی از نانوذرات و حتی مولکولهای درشت، تک ،
حجیم،ویروسها یا سلولها،به انضمام استفاده از طول موجی کوتاهتر از ده نانومتر و
شدت بالا، و ضربه لیزر فراهم شودکه درنتیجه، امکانات بی نظیری برای مطالعه
ساختار و حرکت اجسام و ذرات نانومتری به انضمام مولکولهای زیستی بزرگ، بدون
نیاز به یک متبلور کننده که به طور متداول برای تحلیل ساختار اشعه X لازم
شود،تأمین کند.