تکنیک های جدید برای ورود نانولوله های کربن به عرصه دستگاههای الکترونیکی

تکنیک های جدید، راه را برای ورود نانولوله های کربن به عرصه دستگاههای الکترونیکی هموار می کند

تعداد زیادی از کاربردهای مبالغه آمیز و بالقوه نانولوله های کربنی،
قابلیت چسباندن استوانه فوق العاده ریز به سطوح رسانای الکتریکی،را نیاز
دارند.اما تا امروز محققان فقط در خلق سطوح مشترک مقاومت بالا،بین نانولوله ها
و لایه نازک ها موفق شده اند. اکنون یک تیم از پلی تکنیک Rensselaer ،دو تکنیک
جدید، برمبنای مفهوم “هر دنباله یک مسیر متفاوت”، برای جای دادن الگوهای
نانولوله کربنی برروی سطح فلز به ازاء هر شکل و اندازه، را گزارش می دهد که به
مفهوم ورود نانولوله های کربن به عرصه دستگاههای الکترونیکی است.