تحقیق برای شفاف سازی عملکرد درون پروتئینی نانوابزارها

توسعه ابزار و روشهای جدید برای مطالعه طرز کار مولکولی آنزیمها، هدفهای سه ساله، قرارداد۵/۱میلیون دلاری، اهدایی به آزمایشگاه ملی Pacific Northwest توسط سازمان انرژی ، برنامه انرژی-علوم زیستی هستند.

توسعه ابزار و روشهای جدید برای مطالعه
طرز کار مولکولی آنزیمها، هدفهای سه ساله،قرارداد۵/۱میلیون دلاری، اهدایی
به آزمایشگاه ملی Pacific Northwest توسط سازمان انرژی ، برنامه انرژی-علوم
زیستی هستند.
محققان ، سطوح فعال نانویی را برای مطالعه جدایش زیست شناختی خلق کردند.
یک تیم از پژوهشگران یک دوره چهارساله پژوهشی، یک میلیون دلار به سفارش
“بنیادملی علم”به منظور توسعه روشهایی برای جدایی زیست شناختی سرمایه گذاری
می کند. مهندسان زیستی و شیمی این گروه جهت توسعه سطوح مقیاس نانو که
بتوانند درحضور DNA دوباره فعالانه جمع شوند و بتوانند درنهایت به ابزار
جدایی مؤثرتری برای proteomics,genomics، منجر شود را طرح ریزی می کنند.