رهایش بیومولکولها و نانوذرات توسط ضربه الکتریکی

پژوهشگران جان هاپکینگز راهی برای استفاده از یک انفجار کوتاه الکتریسیته جهت رهایش بیومولکولها و نانوذرات ا ز یک سکوی پرتاب نانو طلایی کوچک ابداع کرده اند.

پژوهشگران جان هاپکینگز راهی برای
استفاده از یک انفجار کوتاه الکتریسیته جهت رهایش بیومولکولها و نانوذرات ا
ز یک سکوی پرتاب نانو طلایی کوچک ابداع کرده اند. این روش روزی می تواند
برای توزیع کردن مقادیر کوچک دارو به جهت امر کاشت تراشه در بدن استفاده
شود. این روش همچنین ممکن است بتواند در واکنشهای شیمیایی که رهایش کنترل
شده از کمیتهایی به شدت کوچک از یک ماده موردنیاز است،مفید باشد.