خط کشی از طلا و DNA : اولین زیست متر

دانشمندان خط کشی ساخته شده از نانوذرات طلا و DNA ایجاد کرده اند.

دانشمندان خط کشی ساخته شده از نانوذرات
طلا و DNA را که می تواند کوچکترین پدیده های زیستی نظیرمحل اتصال پروتئین
روی یک DNA را به دقت اندازه گیری کند ایجاد کرده اند.