رفتارشگفت انگیز نانوکریستالهای محصور درشیشه

دانشمندان کشف کرده اند که نانوکریستالهای ژرمانیوم جاسازی شده در شیشه سیلیکا، تا زمانی که درجه حرارت تقریباً ۲۰۰درجه کلوین بالا می رود، ذوب نمی شوند.

دانشمندان کشف کرده اند که
نانوکریستالهای ژرمانیوم جاسازی شده در شیشه سیلیکا، تا زمانی که درجه
حرارت تقریباً ۲۰۰درجه کلوین بالا می رود، ذوب نمی شوند یعنی بالاتر از
درجه حرارت ذوب جسم ژرمانیوم.
آنچه که شگفت انگیزتر است، این نانوکریستالهای ذوب شده باید بیشتر از
۲۰۰درجه کلوین زیرنقطه ذوب جسم خنک شوند قبل از این که برگشت پذیر شوند.
چنین پسماند مغناطیسی بزرگ و تقریباً متقارن- واگرایی میان دماهای ذوب و یخ
بالا و زیرنقطه ذوب جسم قبل از این هرگز برای نانوذرات جداسازی شده مشاهده
نشده بود.این رفتارشناسی در مهندسی مفاهیم جدیدی را خلق می کند.