مولکولهای مسطح برای هدایت الکتریسیته بهترند

پژوهشLatha Venkaturaman در دانشگاه کلمبیا اثبات کرده است که در ایجاد سیگنالهای مولکولی دستگاههای الکترونیکی، مولکولهای مسطح تر الکتریسیته را بهتر هدایت می کنند.

پژوهشLatha Venkaturaman در دانشگاه
کلمبیا اثبات کرده است که در ایجاد سیگنالهای مولکولی دستگاههای الکترونیکی،
مولکولهای مسطح تر الکتریسیته را بهتر هدایت می کنند.این اصل مدت مدیدی
مشکوک بود، اما اثبات آن قطعاً به یک نوآوری در روشهای موجود برای اندازه
گیری میزان رسانایی در اشیاء با مقیاس نانونیاز داشته است.