روشهای جدید برای آزمایش نانوذرات

دانشمندان اخیراً یک روش آزمایشی برای امتحان چگونگی تعاملات نانوذرات با دنباله سلولهای انسانی بر حسب زمان و مقادیر مجاز گوناگون، ابداع کرده اند.

دانشمندان اخیراً یک روش آزمایشی برای
امتحان چگونگی تعاملات نانوذرات با دنباله سلولهای انسانی بر حسب زمان و
مقادیر مجاز گوناگون، ابداع کرده اند. این روش، منجر به تصویری از چگونگی
فعل وانفعالات سلولهای بشر با تعدادی از انواع ویژه ذرات نانوکربنی شده است
. این روش در مجله
Jornal of physics:condensed matter
با موضوع سمیت نانوذرات کربن در بخش ویژه ارایه شد.