تقویت فعالیت کاتالیستی بوسیله نانوبلورهای پلاتین

گروهی از محققان متشکل از دانشمندان علم مواد و الکتروشیمی‌دانها، توانستند شکل جدیدی از پلاتین تولید کنند. فعالیت کاتالیستی این نانوبلورهای ۲۴ وجهی تا ۴ برابر بیش از کاتالیستهای پلاتین تجاری مرسوم است.

گروهی از محققان متشکل از دانشمندان علم
مواد و الکتروشیمی‌دانها، توانستند شکل جدیدی از پلاتین تولید کنند. فعالیت
کاتالیستی این نانوبلورهای ۲۴ وجهی تا ۴ برابر بیش از کاتالیستهای پلاتین
تجاری مرسوم است.
نانوبلورهای جدید که ساختار تتراهگزاهدرال آنها تا کنون گزارش نشده بود، می‌توانند
راندمان فرآیندهای شیمیایی نظیر فرآیندهایی که برای تسریع اکسید شدن سوخت و
تولید هیدروژن برای پیلهای خورشیدی بکار می‌روند را بهبود بخشند. این
نانوبلورها که بطور الکتروشیمیایی از نانوکره‌های پلاتین بر روی یک ساختار
کربنی تولید شده‌اند در دمای بالا نیز پایدارند و اندازه آنها با تغییر
دادن تعداد چرخه‌های موج مربعی پتانسیل الکتریکی اعمال شده به آنها قابل
کنترل است.
پلاتین به عنوان یک کاتالیزور نقش مهمی را در بسیاری از واکنشهای مهم مورد
استفاده در فرآیندهای شیمیایی صنعتی، مبدلهای کاتالیستی وسایل نقلیه برای
کاهش آلودگی خروجی همچنین در پیلهای سوختی و سنسورها ایفا می‌کنند.
نانوبلورهای پلاتین تجاری موجود که بصورت مکعبی، تتراهدرال و اکتاهدرال
وجود دارند دارای سطح کوچکی بنام Low Index هستند که با شماره‌های {۱۰۰} با
{۱۱۱} توصیف می‌شوند. سطوح High Index، بدلیل فعالیت بالای کاتالیستی ترجیح
داده می‌شوند اما تا کنون نانوبلورهای پلاتین با این سطوح سنتز نشده و برای
مصارف صنعتی در دسترس نبودند.