رشد معکوس،رازهای نانولوله های کربن را آشکار می کند

پژوهشگران سازمان تکنولوژی پیشرفته دانشگاه Surrey با استفاده از تابش شعاع نور الکترون دریک میکروسکوپ الکترونی،رشد نانولوله های کربنی کاتالیزوری را وارونه کرده اند.

پژوهشگران سازمان تکنولوژی پیشرفته
دانشگاه Surrey با استفاده از تابش شعاع نور الکترون دریک میکروسکوپ
الکترونی،رشد نانولوله های کربنی کاتالیزوری را وارونه کرده اند. آنچه از
این فرآیندهای معکوس بدست امد منجر به این نتیجه گیری شد که رشد نانولوله
های کربنی اساساً یک فرآیند سطح-پیشران است.