ارتقاء نانوسیگنالها درجهت چرخش موجهای مغناطیسی

پژوهشگران محاسبه کرده اند که چگونه فرستنده های ماکروویو نانویی،توان سیگنالی بزرگتر از مجموع قسمتهایشان را بدست می آورند.

پژوهشگران محاسبه کرده اند که چگونه
فرستنده های ماکروویو نانویی،توان سیگنالی بزرگتر از مجموع قسمتهایشان را
بدست می آورند. یکی از نتایج این کشف که به طراحی نانو اوسیلاتور کمک خواهد
کرد کاربردهایی به عنوان فرستنده ها و دریافت کننده ها در پیل تلفن
ها،سیستم های رادار یا تراشه های کامپیوترخلق می کند.