نانو گیتار: محصول ائتلاف آب و نانولوله های کربنی ساده

در یک پیشرفت انقلابی درحوزه تصویر برداری نانویی،دانشمندان دانشگاه Rice یک راه برای بکارگیری میکروسکوپ های نوری استاندارد و دوربینهای ویدئو با فیلم نانولوله های کربنی ساده، کشف کرده اند.

در یک پیشرفت انقلابی درحوزه تصویر
برداری نانویی،دانشمندان دانشگاه Rice یک راه برای بکارگیری میکروسکوپ های
نوری استاندارد و دوربینهای ویدئو با فیلم نانولوله های کربنی ساده، کشف
کرده اند. این پژوهش نشان می دهد که نانو لوله ها می توانند توسط مولکولهای
منفرد آب به صورت ناگهانی عقب کشیده شوند و مانند زه های گیتار خمیده و
ساخته شوند.