آزمایشگاه در یک قطره، خودآرایی کنترل‌شده نانوبلورها

خودآرایی نانوساختارها مثالی از یک راهکار فناورانه کاملاً جدید به نام پایین با بالا می‌باشد که ممکن است به زودی موجب ایجاد فریندهای تولید جدید و محصولاتی با ویژگی‌های توسعه‌یافته شود.

در طول تاریخ بشری فناوری‌ها معمولاً
شامل نوعی راهکار بالا به پایین، همانند تراشیدن یک قطعه سنگ بزرگ برای
تولید یک تبر سنگی یا استفاده از میکرو یا نانولیتوگرافی برای استخراج یک
ساختار کوچک از یک جسم بزرگ بوده‌اند.

در مقابل، خودآرایی نانوساختارها مثالی از یک راهکار فناورانه کاملاً جدید
به نام پایین با بالا می‌باشد که ممکن است به زودی موجب ایجاد فرایندهای
تولید جدید و محصولاتی با ویژگی‌های توسعه‌یافته شود.

به طور ویژه خودآرایی نانوبلورهای کلوئیدی امکان ایجاد ساختارهایی با نظم
بسیار بالا را فراهم کرده و اجازه ساخت الگوهایی جهت استفاده در
اپتوالکترونیک، فتونیک، و حسگری زیستی را می‌دهد.

آنچه این نانوبلورها را برای محققان جذاب ساخته است این حقیقت است که ویژگی‌هایی
که برای فرایند خودآرایی ضروری می‌باشند، همانند اندازه، شکل، حفاظت سطحی،
پایدارسازی و بار را می‌توان همراه با ساختارهای الکترونیکی هر نانوبلور
کنترل کرد.

به عنوان مثال ما یک روش «آزمایشگاه در یک قطره» توسعه داده‌ایم که می‌توان
نانوبلورهای مختلفی با ویژگی‌های مطلوب را در آن تولید کرد.