برگزاری کارگاه عملی و نظری گرایش های نوین در علم آنزیم و نانو بیوتکنولوژی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با همکاری انستیتو بیوشیمی پروتئین ایتالیا کارگاه عملی و نظری گرایش های نوین در علم آنزیم و نانو بیوتکنولوژی را از تاریخ ۱۶ الی ۱۸ تیر ماه سال جاری در پژوهشگاه برگزار می نماید.


پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با همکاری انستیتو بیوشیمی
پروتئین ایتالیا کارگاه عملی و نظری گرایش های نوین در علم آنزیم و نانو
بیوتکنولوژی را از تاریخ ۱۶ الی ۱۸ تیر ماه سال جاری در پژوهشگاه برگزار می
نماید.
 

سرفصل های اصلی کارگاه عبارتند از:
 

Lesson 1: Introduction to the Enzymes
Lesson 2: Enzyme: Purification and Downstream Processing
Lesson 3: Enzyme: Structure-Function Relationship
Lesson 4: Enzyme: Immobilization and Functional Characterization
Lesson 5: Enzyme-based Fluorescence Biosensors
Lesson 6: Design and Realization of nano-Biosensors

 

2972.jpg
کلیه علاقه مندان می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۶
فرم پیوست  را
تکمیل و به اداره آموزش پژوهشگاه به شماره

۴۴۵۸۰۳۹۵ فکس نمایند. تعداد شرکت
کنندگان دوره حداکثر ۲۵ نفر می باشد .برای اطلاعات بیشتر با واحد آموزش

 ۹-۴۴۵۸۰۳۰۱ داخلی ۱۸۴ تماس حاصل فرمایید.