انتشار گزارش چشم‌انداز انقلاب فناوری‌نانو در آمریکا

در ماه مارس سال ۲۰۰۷، کمیته اقتصادی مشترک کنگره ایالات متحده آمریکا، چشم‌انداز راهبردی بلندمدت فناوری‌نانو را منتشر کرد. در این چشم‌انداز چگونگی تأثیر فناوری‌نانو بر جامعه از هم اکنون تا بعد از سال ۲۰۲۰ بررسی شده است.

این گزارش با شرح فناوری‌نانو و محصولات
فعلی آن آغاز می‌شود. در ادامه پیشرفت فناوری‌نانو از نانوساختارهای
غیرفعال (۲۰۰۵-۲۰۰۰)، نانوساختارهای فعال (۲۰۱۰-۲۰۰۵)، نانو‌سیستم‌ها
(۲۰۱۵-۲۰۱۰) و نانوسیستم‌های مولکولی (۲۰۲۰-۲۰۱۵) به‌وسیله روکو، مشاور
ارشد بنیاد ملی علوم آمریکا، ارائه شده‌است. در این گزارش مرحله پنجمی به
مراحل چهارگانه فوق اضافه شده‌است که دوره شگفتی یا Singularity نام دارد (
۲۰۲۰ به بعد) . در این مرحله فناوری‌نانو تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در
جامعه ایجاد خواهد کرد. این گزارش با تجزیه و تحلیل ساختارهای فناوری‌نانو
ادامه یافته و تشریح می‌کند که ساختار فعلی تأمین مالی تحقیق و توسعه
فناوری‌نانو که در آن سازمان‌های مختلف به‌صورت مستقل از هم در تحقیقات
فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری می‌کنند، مناسب نبوده و نمی‌تواند منجر به توسعه
پایدار فناوری‌نانو گردد.
این گزارش خواهان ارائه اختیار و قدرت تصمیم‌گیری بیشتر به برنامه پیشگامی
ملی فناوری‌نانو در تخصیص منابع است، همچنین تهدیدات بالقوه فناوری برای
جامعه را بررسی و تأکید می‌کند که باید در مورد مسائل اجتماعی، قانونی،
اخلاقی، محیطی، سلامت و ایمنی فناوری‌نانو تحقیقات بیشتری انجام گیرد، به‌طوری
که کلیه ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این فناوری مشارکت کنند.