معرفی کتاب_انتقال حرارت در مقیاس میکرو/ نانو

در دنیای نانومواد که قواعد قدیمی آنالیز حرارتی به کار برده نمی‌شود، تحقیق و پژوهش در انتقال حرارت در مقیاس میکرو/ نانو امری لازم و ضروری است. این کتاب را یکی از افراد پیشگام در این زمینه نوشته است.

عنوان: Nano/Microscale Heat Transfer
نویسنده (گان) : Zhuomin Zhang
شماره شابک: ۰۰۷۱۴۳۶۷۴X
تعداد صفحات: ۴۷۹
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: McGraw-Hill Professional
قیمت: ۱۶۵ دلار
 
در دنیای نانومواد که قواعد قدیمی آنالیز حرارتی به کار برده نمی‌شود،
تحقیق و پژوهش در انتقال حرارت در مقیاس میکرو/ نانو امری لازم و ضروری است.
این کتاب را یکی از افراد پیشگام در این زمینه نوشته است.
اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه اثرات اندازه در هنگام طراحی و آنالیز سیستم‌ها
در مقیاس نانو شامل موارد زیر است:
ترمودینامیک آماری، مکانیک کوانتوم، خواص حرارتی مولکول‌ها، تئوری سینتیک و
سیلان در مقیاس میکرو/ نانو.
انتقال حرارت در مقیاس میکرو/ نانوساختارهای جامد، پراکندگی فوتون و
الکترون، اثرات اندازه، رسانایی کوانتومی، تئوری باند الکترونیک، تونل‌زنی،
هدایت حرارتی غیرتعادلی و تحلیل دستگاه‌های حالت جامد مانند خنک کردن
ترموالکتریکی و اپتوالکترونیک.
تشعشع حرارتی در مقیاس نانو و خواص تابشی نانومواد، دما و آنتروپی تشعشع،
امواج الکترومغناطیسی سطحی و تشعشع میدان نزدیک برای دستگاه‌های تبدیل‌کننده
انرژی.
فهرست مطالب کتاب
فصل ۱: مقدمه
فصل ۲: ترمودینامیک آماری و تئوری سینتیک
فصل ۳: خواص حرارتی جامدات
فصل ۴: انتقال حرارت در مقیاس میکرو/ نانوساختارهای جامد
فصل ۵: تشعشع حرارتی در مقیاس میکرو/ نانو
فصل ۶: خواص تشعشعی نانومواد.