کاتالیزورهای طلایی

طلا خواص غیرمنتظره ای دارد وقتی به صورت نانوذرات باشد می تواند به عنوان یک کاتالیزور عمل کند و منواکسید کربن (CO)را به دی اکسید کربن تبدیل کند.

طلا خواص غیرمنتظره ای دارد وقتی به صورت
نانوذرات باشد می تواند به عنوان یک کاتالیزور عمل کند و منواکسید کربن (CO)را
به دی اکسید کربن تبدیل کند. طلا در نقش کاتالیزوری، واکنشهای شیمیایی
مطلوب برای مثال در جداکردن عطر و سم یا تمیز کردن اگزوزهای خودرو را
افزایش می دهد.

محققان سوئیس،آمریکا,انگلستان، مراحل تحریک کننده را مفهوم سازی کرده اند و
مدلی جهت مهندسی سازی فعالیت کاتالیزوری بالای طلا پیشنهاد کرده اند. آنها
نتایج خود را در ژورنال Angewandte chemie منتشر کرده اند.