مرتب کردن مولکولها روی مدار توسط موتورهای بیولوژیک

مرتب کردن مولکولها روی مدار توسط موتورهای بیولوژیک ایده ای هنرمندانه مبتنی بر طبقه بندی میکرولوله های کوچک سبز و قرمز در نانوکانالها است.

مرتب کردن مولکولها روی مدار توسط
موتورهای بیولوژیک ایده ای هنرمندانه مبتنی بر طبقه بندی میکرولوله های
کوچک سبز و قرمز در نانوکانالها است. حرکتهای Kinesin میکرو لوله های کوچک
را برروی دیوار به جلو می راند تا زمانی که یک آزمایشگر از خارج فرمانی
برای به کار بردن نیروی الکتریکی برروی لوله هدایت کند. محققان کشف کرده
اند که چگونه از حرکتهای سلولهای زیستی، در کانالهایی به شدت کوچک، برروی
تراشه استفاده کنند. بر مبنای این، آنها یک سیستم، که از شارژ الکتریکی
برای هدایت مولکولها به طور انفرادی استفاده می کند، ساختند. برای نشان
دادن این، محققان Delft مولکولهای انفرادی را برطبق رنگهایشان طبقه بندی
کردند. پروفسور Hess از دانشگاه Florida اولین سیستم کنترل رفت و آمد حرکت
مولکولهای زیستی نانوفناوری را کشف و آن را Delft نامیده است. نتایج تحقیق
در ۱۲May در مجله Science منتشر شده است.