درک ویژگی‌های مواد فرومغناطیس در مقیاس نانو

دو فیزیکدان دانشگاه آرکانزاس برای درک بهتر ویژگی‌های بالقوه نانونقاط فرومغناطیس شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای از این نقاط انجام داده‌اند.

مواد فرومغناطیس در زندگی روزمره بسیاری از مردم وجود دارند؛ این مواد در
ساعت‌ها، کارت‌های هوشمند، کنترل‌های تلویزیون و ابزارهای فراصوت پزشکی
حضوردارند.

به دلیل ویژگی‌های بسیار مهم این مواد، محققان دوست دارند از آنها در مقیاس
نانو استفاده کنند، اما چیزهای بسیار کمی درباره نحوه عملکرد آنها می‌دانند.

دو فیزیکدان دانشگاه آرکانزاس برای درک بهتر ویژگی‌های بالقوه این نیروگاه‌های
بسیار کوچک، شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای از نانونقاط فرومغناطیس انجام داده‌اند.
یافته‌های آنها که در مجله Physical Review Letters منتشر شده است، شامل کشف
فازهای ناشناخته این مواد می‌شود.

نانونقاط فرومغناطیس منفرد می‌توانند درون خود یک گرداب تشکیل دهند؛ درون این
نانونقاط بارها به شکل تقریباً دایره‌ای در حرکت می‌باشند.
مطالعه اخیر نشان می‌دهد که میدان‌های الکتریکی مخالف هم می‌توانند کایرالیته
چنین گرداب‌هایی را عوض کنند؛ این امر می‌تواند در کاربردهای فناورانه مهم باشد.