سنتز نانولایه‌ها با استفاده از سطوح تماس مایعات

گروهی از محققان به رهبری دایانگ وانگ در مرکز تحقیقاتی کلوئیدها و سطوح تماس در موسسه ماکس پلانک در پستدام آلمان لایه‌ای از نانوذرات طلا را در سطح تماس بین آب وتولوئن ایجاد کردند.

گروهی از محققان به رهبری دایانگ وانگ در
مرکز تحقیقاتی کلوئیدها و سطوح تماس در موسسه ماکس پلانک در پستدام آلمان
لایه‌ای از نانوذرات طلا را در سطح تماس بین آب وتولوئن ایجاد کردند.

وانگ از طریق تغییر گروه‌های سطحی روی نانوذرات طلا به وسیله جفت‌کردن ویژه
بازهای DNA عامل‌دار، توانست لایه‌ای از نانوذرات تلورید کادمیوم دارای بار
مثبت را به سمت آبی سطح تماس، و لایه‌ای از نانوذرات نقره آبگریز را به سمت
آلی این سطح متصل نماید.

هنوز در تعیین مشخصات این فیلم‌ها موانعی وجود دارد. وانگ می‌گوید:
به دلیل ابعاد بسیار کوچک این نانوذرات، تعیین ساختار چندلایه‌ای فیلم‌های
نانوذره‌ای در سطح تماس بین آب و روغن با چالش مواجه است.