مهندسی پروتئین در حوزه فناوری نانو

فیزیک دانان UCLA یک گام مهم به سوی روشی جدید برای مهندسی پروتئین در ژورنال Journal of the American Chemical Society گزارش دادند.

فیزیک دانان UCLA یک گام مهم به سوی روشی
جدید برای مهندسی پروتئین در ژورنال Journal of the American Chemical
Society گزارش دادند.
Giovanni Zocchi همکاراین پروژه و پروفسور فیزیک UCLA و مدیرفنی مطالعه گفت:
“ما کنترل پروتئین ها را در روش جدید یادگرفته ایم”
Zocchi گفت که سرانجام با روش جدید می تواند “سوزش داشتن داروها کنترل شود”
و عوامل جانبی کاهش یابد. آزمایشگاه Zocchi یک گام اولیه اساسی را با تقلید
مکانیزم کنترل بافت سلولی طبیعی کامل کرده است.