فرصتهایی برای نمک زدایی آسان بت غشاهای نانولوله ای

پژوهشگران یک نوع غشاء، ساخته شده از نانولوله کربن وسیلکون، که ممکن است در میان کاربردهای زیاد وممکن، یک نمک گیر ارزان ارائه دهد،خلق کرده اند.

 پژوهشگران یک نوع غشاء، ساخته شده از
نانولوله کربن وسیلکون، که ممکن است در میان کاربردهای زیاد وممکن، یک نمک
گیر ارزان ارائه دهد، خلق کرده اند. بیلیون ها نانولوله نظیر سوراخها در
غشاء عمل می کنند. درون بسیار صاف نانولوله ها، به مایع ها و گازها اجازه
می دهد به سرعت جریان یابند،در صورتی که سوراخ با اندازه بسیار ریز می
تواند مولکولهای بزرگتر را مسدود کند. این پدیده جدید آرایه وسیعی از
کاربردهای مهندسی را خلق می کند.