فرستادن سیگنالهایی به سلولهای عصبی برای اولین بار توسط یک مولکول محرک زیستی نصب شده برروی نانو لوله

براساس یافته های پژوهشی محققان شاخه این فیلم های نانولوله ای به طور بالقوه می توانند به عنوان یک سطح الکتریکی میان نسوج زنده و دستگاههای prosthetic یا ابزار دقیق پزشکی -زیستی به کار روند.

فیلمهایی نازک از لایه های نانولوله کربن،
برروی پلاستیک شفاف که به عنوان سطحی برای رشد سلولها به کار می رود، تشکیل
شده اند. براساس یافته های پژوهشی محققان شاخه طبی دانشگاه Texas و دانشگاه
Rice در یک مقاله که در شماره ی ماه می، Nanoscience and Nanotechnology
Journal of منتشرشد، این فیلم های نانولوله به طور بالقوه می توانند به
عنوان یک سطح الکتریکی میان نسوج زنده و دستگاههای prosthetic یا ابزار
دقیق پزشکی -زیستی به کار روند.