فناوری نانو و امیدهایی در درمان بیماری قلبی

روش جدید در نبرد علیه بیماری قلبی، به کار گیری مولکولهای نانومهندسی شده به عنوان پیاده نظام خط مقدم برعلیه کلسترول مضراست.

روش جدید در نبرد علیه بیماری قلبی، به کار
گیری مولکولهای نانومهندسی شده به نام Nanolipdolockers به عنوان پیاده
نظام خط مقدم برعلیه کلسترول مضراست. آزمایشگاهی دردانشگاه Rutyers ایالت
New Jersy این پژوهش را تعقیب می کند.