کنترل از راه دور نانوماشین ها

فیزیکدانان دانشگاه برکلی کالیفرنیا، تصاویری از نحوه کنترل برخی ماشین های کوچک توسط نور تهیه کرده اند.
آنها با تابش اشعه ماورا بنفش به مولکولهای کوچک آزوبنزن چسبیده روی سطح طلا، توانسته اند شکل مولکول ها را به دلخواه خود تغییر دهند.

فیزیکدانان دانشگاه برکلی کالیفرنیا، تصاویری از نحوه کنترل برخی ماشین های
کوچک توسط نور تهیه کرده اند
آنها با تابش اشعه ماورا بنفش به مولکولهای کوچک آزوبنزن چسبیده روی سطح طلا،
توانسته اند شکل مولکول ها را به دلخواه خود تغییر دهند.
 


 


مولکولهای مستعد می توانند به نانو ماشین ها چسبیده و به عنوان صفحه کلید
دستگاه کنترل از راه دور، پیستون ها و یا سایر اجزای متحرک عمل کنند.

افزودن پایه به مولکولهای آزوبنزن درهنگام اتصال به طلا و تاباندن اشعه
ماورا بنفش، امکان تغییر شکل به آنها میدهد.

در مطالعات گذشته دانشمندان در مورد تغییر شکل مولکولهای آزوبنزن، تنها
وقتی پاسخ مناسب دریافت کردند که مولکولها معلق در مایع بوده و یا متصل به
پلاستیک بودند. این درحالی است که وقتی مولکولها پایه نانو ماشین های
پیچیده شدند، پاسخ مناسبی ندادند.

به همین منظور در ماشین های مولکولی، فیزیکدانان مجبور شدند پایه های ساخته
شده از اتم های هیدروژن کربن را با فاصله کمی از سطح طلا به مولکولها اضافه
کنند.

اگرچه پایه های نگهدارنده مولکول های آزوبنزن تنها بخش نانومتری از سطح را
میپوشانند، اما توانایی لازم برای پاسخ گویی مولکول در برابر اشعه ماورا
بنفش را میدهند.

این تیم دستاوردهای خود را با یکسری تصویربرداری های STM از تغییر شکل
مولکول ها و بازگشت آنها به شکل اولیه نشان داده اند