مشاهده چگونگی‌شناسایی یک مولکول با مولکول دیگر

بدن انسان یک ماشین کامل است، برای عملکرد مناسب، باید هر جزء یا به‌عبارت بهتر ‏هر مولکول، نقش حیاتی و ویژه خود را به‌بهترین نحوه انجام دهد. بنابراین هر مولکول ‏باید بتواند انواع دیگر را تشخیص داده و با همدیگر همکاری کنند. گروهی از محققان ‏مؤسسه تحقیقاتی ماکس پلانک، مؤسسه فرانهوفر و کالج سلطنتی ‏لندن توانستند با موفقیت از مولکول‌ها در حین فرایند تشخیص، فیلم بگیرند.

بدن انسان یک ماشین کامل است، برای عملکرد
مناسب، باید هر جزء یا به‌عبارت بهتر ‏هر مولکول، نقش حیاتی و ویژه خود را
به‌بهترین نحوه انجام دهد. بنابراین هر مولکول ‏باید بتواند انواع دیگر را
تشخیص داده و با همدیگر همکاری کنند. گروهی از محققان ‏مؤسسه تحقیقاتی ماکس
پلانک، مؤسسه فرانهوفر و کالج سلطنتی ‏لندن توانستند با موفقیت از مولکول‌ها
در حین فرایند تشخیص، فیلم بگیرند.
مطابق نتایج این تحقیق، شکل مولکول‌ها در
جهت وفق یافتن با یکدیگر تغییر می‌کند. مولکول‌ها هم ‏مانند انسان‌ها به‌یکدیگر
سلام کرده و به‌نوعی با هم دست می‌دهند. هر کس که سعی کند دست راست ‏دیگری
را با دست چپ خود در حین دست دادن بگیرد با مشکل روبه‌رو می‌شود، زیرا دست
راست و چپ ‏بر هم منطبق نمی‌شوند، به‌همین ترتیب در مولکول‌ها نیز راست دست
(‏D‏) و چپ دست (‏L‏) وجود دارد که ‏فقط می‌توانند با نوع متناظر خود منطبق
شود. ‏
ماگالی لینگرفلدر و همکارانش در مؤسسه ماکس پلانک توانستند با استفاده از
یک میکروسکوپ ‏الکترونی تونلی از جزئیات مواجه‌‌‌‌‌شدن مولکول‌های دی‌فنیل‌آلانین
جذب‌شده ‌بر روی یک زیرلایه ‏تصاویری بگیرند. (دی‌فنیل‌آلانین واحد ساختاری
مرکزی الیاف پلی‌پپتیدی یافت‌شده ‌در مغز بیماران ‏آلزایمری است) . تصاویر
متوالی نشان می‌دهند که تنها مولکول‌های با کایرالیته یکسان به‌راحتی به‌صورت
‏جفت یا زنجیر به‌هم متصل می‌شوند. ‏
برای اینکه دو مولکول همدیگر را محکم در بر بگیرند باید اشکال آنها کاملاً
با هم منطبق باشند. بررسی ‏دقیق تصاویر گرفته‌شده‌به‌همراه محاسبات تئوری
محققان کالج سلطنتی لندن این تطبیق‌سازی دینامیکی ‏مولکول‌ها را هنگام
مواجهه با هم ثابت می‌کنند. ‏
نتایج به‌دست آمده صحت تئوری کنفورماسیون درون مولکولی ‏Linus Pauling‏ را
نشان می‌دهد. در ‏حین‌شناسایی مولکول‌ها، شکل طبیعی آنها آنقدر که چگونگی
تطبیق مولکول‌ها نسبت به‌هم اهمیت دارد، ‏مهم نیست. ‏
نتایج این تحقیق در مجله ‏Angewandte Chemie‏ منتشر شده‌است.