معرفی کتاب : مواد نانوساختار: فرایندها، خصوصیات و کاربردها (ویرایش دوم)

امروزه مواد نانوساختار یکی از بالاترین دسته‌های نانومواد در دسته‌های علوم و مهندسی هستند.

عنوان: Nanostructured Materials:
Processing, Properties and Applications, 2nd Edition
نویسنده (گان) : Carl C. Koch
شماره شابک: ۰۸۱۵۵۱۵۳۴۰
تعداد صفحات: ۴۲۵
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: William Andrew Publishing
 
امروزه
مواد نانوساختار یکی از بالاترین دسته‌های نانومواد در دسته‌های علوم و
مهندسی هستند. پتانسیل کاربردهای آنها، به‌طور گسترده‌ای تغییر می‌کند و
شامل ماشین شستشو، وسایل دارورسانی برای مقابله با آنفلوآنزای مرغی و صفحات
خورشیدی با کارایی بالا می‌شود.
مواد نانوساختار بسیار گسترده‌ و شامل فیلم‌های چند‌لایه، خوشه‌های اتمی،
مواد نانوبلوری و نانوکامپوزیت‌هایی است که تغییرات جالب توجهی در خصوصیات
پایه‌ای الکتریکی، نوری و مغناطیسی خود دارند.
این کتاب ویرایش دوم بوده و بر‌ اساس آخرین پیشرفت‌ها به‌روز شده و شامل دو
فصل اضافی است. در ویرایش دوم نیز ساختار کلی ویرایش اول حفظ و به‌دو بخش
کلی تقسیم شده‌است. در بخشI، روش‌های مهم سنتز و پردازش برای تولید مواد
نانوبلوری و در بخشII روی خصوصیات انتخاب شده‌ای از مواد نانوساختار تمرکز
شده‌است.
فهرست مطالب کتاب عبارت است از:
بخش I: فرایندها
فصل۱- سنتز شیمیایی ذرات و فیلم‌های نانوساختار؛
فصل۲- سنتز مواد نانوساختار به‌وسیله روش‌های چگالش گاز خنثی؛
فصل ۳- اسپری حرارتی پوشش‌های نانوساختار: کاربردها و پیشرفت‌ها؛
فصل ۴- مواد و کامپوزیت‌های نانوساختار آماده‌شده به‌وسیله فرایندهای حالت
جامد؛
فصل ۵- روش چگالش پودر نانوبلور؛
فصل ۶- رسوب‌نشانی الکتریکی فلزات، آلیاژها و کامپوزیت‌های نانوساختار؛
فصل۷- شبیه‌سازی رایانه‌ای نانومواد.
بخش II: خصوصیات
فصل ۸- نفوذ در مواد نانوساختار؛
فصل ۹- مواد نانوساختار برای کاربردهای واکنشی گاز؛
فصل ۱۰- نانوذرات مغناطیسی و کاربردهای آنها؛
فصل ۱۱- خصوصیات مغناطیسی مواد نانوبلوری؛
فصل ۱۲- رفتار مکانیکی فلزات نانوبلور؛
فصل ۱۳- ساختار، شکل‌گیری و رفتار مکانیکی مواد نانوساختار دوفازی؛
فصل ۱۴- مواد نانوساختار الکتریکی و اپتوالکتریکی.