انتقال داروهای ضدسرطان به کمک نانوحبابها با استفاده از مافوق صوت

داروهای ضدسرطان را به کمک مجموعه‌ای از نانوذرات می‌توان به سمت تومورها هدایت کرد و سپس آنها را به وسیله مافوق صوت آزاد ساخت. اما این روش دارای مشکلاتی نیز می‌باشد. از جمله اینکه نیازمند روشی جهت تصویربرداری از تومور قبل از شروع درمان می‌باشد.

یک روش جدید دارورسانی از مافوق صوت برای تصویربرداری از تومورها
استفاده می‌کند در حالی که داروها را نیز از نانوحبابها به درون تومورها
رها می‌سازد.

داروهای ضدسرطان را به کمک مجموعه‌ای از نانوذرات می‌توان به سمت تومورها
هدایت کرد و سپس آنها را به وسیله مافوق صوت آزاد ساخت. اما این روش دارای
مشکلاتی نیز می‌باشد. از جمله اینکه نیازمند روشی جهت تصویربرداری از تومور
قبل از شروع درمان می‌باشد.

محققین دانشگاه یوتا روشی را ابداع کرده‌اند که می‌تواند این مشکل را برطرف
سازد. نانوحبابهایی که با داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین پر شده بودند به موش
تزریق شدند.

حبابها در تومور تجمع یافتند و با اتصال به یکدیگر حبابهای بزرگتر یا
میکروحباب تشکیل دادند. در اثر مواجهه با مافوق‌صوت حبابها با بازتابهای
صوتی که ایجاد کردند امکان تصویربرداری را فراهم ساختند. انرژی صوتی آزاد
شده از مافوق صوت باعث ترکیدن حبابها و آزاد شدن دارو گردید.

درمان موشهای دارای تومور با این روش از روشهای دیگر مبتنی بر نانوذرات
بسیار موثرتر بوده است. نتایج این مطالعه در شماره ۱۰ جولای Journal of the
National Cancer Institute منتشر شده است.