ساخت مواد خود ترمیم‎کننده به کمک فناوری نانو

اندامهای زیستی توانایی شگفت‎انگیزی دارند و هنگامی که دچار صدمه می‎شوند بطور خودبخود ترمیم می‎شوند. مهندسین مواد در این فکر هستند تا موادی بسازند که بتوانند عمل مشابهی را انجام دهند.

اندامهای زیستی توانایی شگفت‎انگیزی دارند و هنگامی که
دچار صدمه می‎شوند بطور خودبخود ترمیم می‎شوند.

مهندسین مواد در این فکر هستند تا موادی بسازند که بتوانند عمل مشابهی را
انجام دهند. ماشین‎ها، هواپیماها، پلها یا ساختمانهای خود ترمیم‎کننده را
تصور کنید. این مواد می‎توانند در ساختارهایی که تعمیر و ترمیم آنها غیر
ممکن یا غیر عملی است نظیر صفحات مدار الکنرونیکی، ابزارهای کاشتنی پزشکی
یا سفینه فضایی استفاده شوند.

مواد خود ترمیم‎کننده تأثیر بزرگی بر همه صنایع، طولانی شدن عمر محصول،
افزایش ایمنی و پایین آمدن هزینه‎های محصول توسط کاهش تعمیر تجهیزات خواهند
داشت.

با توجه به قابلیتهای فناوری نانو، این رویاها به واقعیت نزدیکتر می‎شوند.
یک‌ راهکار، استفاده از نانوظروفی است که توانایی رهاسازی مواد فعال کپسول
شده بصورت کنترل‎شده را دارند و منجر به ایجاد خانواده جدیدی از روکشهای
خود ترمیم‎کننده می‎شود.