ایجاد نقاط کوانتومی روی نانو میله‌ها به کمک کشش

گروهی از نانوشیمیدانان دانشگاه کالیفرنیا از ایجاد نانو میله‌هایی به کمک کشش (که همواره عامل مزاحمی تلقی می‌شد) خبر دادند که روی آنها نقاط کوانتومی ای به فاصله مساوی از هم قرار دارد.

گروهی از نانوشیمیدانان دانشگاه کالیفرنیا از ایجاد نانو میله‌هایی به کمک
کشش (که همواره عامل مزاحمی تلقی می‌شد) خبر دادند که روی آنها نقاط
کوانتومی ای به فاصله مساوی از هم قرار دارد.

این نخستین باری است که ابر شبکه ای یک بعدی از این نوع بدون نیاز به قرار
دادن ذرا ت روی یک سطح جامد بوجود می‌آید. این ذرات کلوئیدی آزاد حتی می‌توانند
به نقاطی که ذرات روی زیر لایه امکان دسترسی به آن را ندارند هم راه یابند.
 این محققان برای ایجاد کشش مورد نیاز جهت تشکیل این ساختار، برخی از اتمهای
کادمیم میله‌های نیمه رسانای خالص سولفید کادمیم ۵ نانومتری را با اتمهای
نقره جایگزین نمودند. به این ترتیب تغییر فاصله اتمها در محدوده ترکیب
سولفید نقره و ایجاد کشش هنگامی که دو ناحیه متفاوت به هم می‌رسند، در
نهایت موجب تشکیل نقاط کوانتومی روی این نانو میله‌ها می‌شود 

 با توجه به آنکه این نقاط
تابشهایی نزدیک به فرو سرخ دارند می‌توان از آنها در تصویر برداریهای زیستی
استفاده نمود.

همچنین دانشمندان امیدوارند از متصل کردن و انباشت این نقاط برای تقویت
سیگنال استفاده نمایند. به این منظور محققان سعی دارند تا با تنظیم فاصله
بین اتمهای نقره و نزدیک تر کردن آنها به هم، امکان تونل زنی الکترون‌ها را
فراهم نمایند.

با این روش ضمن فراهم شدن امکان مطالعه رفتارهای کوانتومی، می‌توان با متصل
کردن این نقاط کوانتومی از آنها بعنوان نانوسیمهایی جهت انتقا ل جریان در
پیل‌های خورشیدی و در نتیجه بهبود آنها استفاده نمود.
به عقیده محققان این روش با توجه به ویژگیهای منحصر به فردی که دارد می‌تواند
مبنای ساخت انواع کاملاً جدیدی از دستگاههای تک مولکولی قرار گیرد