معرفی گزارشی در باره نقش فناوری ها ی نانو در بهبود محیط زیست

این گزارش که با همین عنوان تهیه شده است ، حاصل نتایج کارگاهی است که ۱۶ و ۱۷ آوریل ۲۰۰۷ در مرکز تحقیقات مشترک ایسپرا ( Ispra ) برگزار گردید و طی آن جمعی از دانشمندان اروپایی آخرین دستاوردهای خود در باره راهکار های بهبود محیط زیست پرداختند.

این گزارش که با همین عنوان
تهیه شده است ، حاصل نتایج کارگاهی است که ۱۶ و ۱۷ آوریل ۲۰۰۷ در مرکز
تحقیقات مشترک ایسپرا ( Ispra ) برگزار گردید و طی آن جمعی از دانشمندان
اروپایی آخرین دستاوردهای خود در باره راهکار های بهبود محیط زیست پرداخته
و در باره موضوعات زیر با هم به بحث نشستند:

۱ -کدام فناوری های نانو در پیشگیری و یا از بین بردن مشکل آلودگی محیط
زیست موثرتر می باشد؟

۲ -روشها ی بهبود محیط زیست مبتنی بر فناوری نانو تا چه میزان قابل اطمینان
بوده و چقدر به بازار نزدیک اند؟

۳-برای بهره برداری کامل از تمام قابلیت های فناوری ها ی نانو به منظور
بهبود محیط زیست چه تحقیقات دیگری باید انجام شوند؟

۴-کدامیک از این فناوریها نوید بخش تر است و باید بیشتر روی آن کار شود؟

۵-چه مخاطرات احتمالی استفاده از فناوری نانو در بهبود محیط زیست وجود
دارد؟

۶-آیا نیازی به سرمایه گذاریها ی هدفمند زیرساختی برای حمایت از فناوری های
نانو در این زمینه وجود دارد؟

۷-در این زمینه چه فرصتهایی برای انجام پروژه های مشترک در سطح اتحادیه
اروپا وجود دارد؟

گفتنی است متن کامل این گزارش را می توان با عنوان زیر از اینترنت دریافت
نمود.

Nanotechnologies for Environmental Remediation”