امکان تزریق مایعات در حجم های فوق العاده کوچک

الکتروشیمی‌‌دان‌‌های آمریکایی، با ابداع سرنگی که می‌تواند حجم‌هایی در اندازه آتولیتر را به سلول انتقال دهد، زیست‌شناسان را به تزریق دقیق حجم‌های کوچک از مایعات به درون سلول‌های زنده امیدوار کرده‌اند.