استفاده از خودآرایی در ساخت تراشه

IBM ادعا می‌کند که برای اولین بار، با تقلید از پدیده‌ای که از آن به – یک فرآیند از طبیعت – تعبیر می‌کند، از نانوفناوری خودآرائی برای ساخت نسل جدید تراشه‌های کامپیوتری با روش ساخت مرسوم تراشه‌ها، استفاده کرده است.