مدارهایی در اندازه یک مولکول

به عقیده صنایع الکترونیکی کوچک شدن مدارها، عملکرد آنها را بهبود می‌بخشد. بسیاری هم پیش‌بینی می‌کنند که در آینده کلیدها و مدارهای الکتریکی به اندازه مولکول‌های منفرد، کوچک و ریز باشند. این رویا با همکاری شیمی‌دان‌های دانشگاه Illinois و مؤسسه پژوهشیRIKEN ژاپن، یک مرحله به واقعیت نزدیک‌تر شد.