نتایج چهارمین دوره ارزیابی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی

نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو (INLN) در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۵ اعلام شد.
این ارزیابی با توجه به فعالیت های آزمایشگاه های عضو شبکه در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۵ و براساس سه شاخص اصلی – نظر مشتری نسبت به آزمایشگاه (ارزیابی مشتری مداری) – ، – میزان کارکرد آزمایشگاه (ارزیابی میزان فعال بودن) – و – نظر مدیریت شبکه نسبت به آزمایشگاه (ارزیابی میزان هماهنگی آزمایشگاه عضو با شبکه) – انجام شده است.
در چهارمین دوره ارزیابی آزمایشگاه های عضو شبکه، پژوهشگاه صنعت نفت، مجموعه آزمایشگاههای مرکز پژوهش متالوژی رازی و مرکز فرآوری مواد معدنی- وزارت صنایع و معادن به ترتیب رتبه های اول تا سوم شبکه را کسب نمودند.

نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو (INLN) در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۵ اعلام شد.
این ارزیابی با توجه به فعالیت های آزمایشگاه های عضو شبکه در شش ماهه دوم
سال ۱۳۸۵ و براساس سه شاخص اصلی “نظر مشتری نسبت به آزمایشگاه (ارزیابی
مشتری مداری)”، “میزان کارکرد آزمایشگاه (ارزیابی میزان فعال بودن)” و “نظر
مدیریت شبکه نسبت به آزمایشگاه (ارزیابی میزان هماهنگی آزمایشگاه عضو با
شبکه)” انجام شده است.
در حال حاضر ۳۹ آزمایشگاه و یا مجموعه آزمایشگاهی از ۱۰ استان و ۱۲ شهر مهم
کشور در شبکه INLN عضویت دارند.

در چهارمین دوره ارزیابی آزمایشگاه های عضو شبکه،آزمایشگاه های پژوهشگاه صنعت نفت،
مجموعه آزمایشگاههای مرکز پژوهش متالوژی رازی و مرکز فرآوری مواد معدنی-
وزارت صنایع و معادن به ترتیب رتبه های اول تا سوم شبکه را کسب نمودند.

در این دوره همچنین آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، مرکزی و
عمومی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، شیمی
و پلیمر پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه
مواد و متالوژی دانشگاه تهران، مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشگاه مواد و انرژی
و مجموعه آزمایشگاه های موسسه تحقیقاتی پرطاووس به ترتیب رتبه های چهارم تا
دهم را به خود اختصاص دادند.

میزان مشارکت آزمایشگاه ها در فرآیند ارزیابی از طریق ارایه گزارش فعالیت
های خود، از ۶۹٫۷ درصد در دوره سوم ارزیابی به ۷۹٫۴ درصد در دوره چهارم
افزایش یافته است.

یکی از اصلی ترین اهداف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از ایجاد شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو، فراهم سازی بسترهای لازم برای ارایه بهتر خدمات
آزمایشگاهی به پژوهشگران و صنایع کشور است. این شبکه تلاش می کند با ایجاد
یک فضای سالم و رقابتی، زمینه ارایه خدمات مطلوب تر توسط آزمایشگاه های عضو
شبکه را فراهم کند. لذا حمایت های ستاد از آزمایشگاه ها براساس ارزیابی
نحوه عملکرد آنها در خدمت رسانی به پژوهشگران انجام می شود.
آزمایشگاه‌های عضو شبکه باید گزارش خدمات ارایه شده توسط آنها به متقاضیان
را در قالب فرم‌های ویژه ای هر شش ماه یکبار به این کمیته ارسال نمایند.
علاوه بر این گزارش ها، از روش های دیگر مثل نظرسنجی از کاربران شبکه و
برخی روش های غیرمستقیم برای ارزیابی نحوه عملکرد آزمایشگاه ها استفاده می
شود.

جدول ذیل نتایج چهارمین دوره ارزیابی اعضای شبکه را به صورت کامل نشان می
دهد.

جدول ۱- رتبه بندی نهایی آزمایشگاه های عضو شبکه
براساس ۳ شاخص مشتری مداری، میزان کارکرد و میزان هماهنگی با شبکه

امتیازات

مشتری
مداری
کارکرد و
فعال بودن
هماهنگی با
شبکه

کل

رتبه

نام آزمایشگاه ۳۵% ۳۵% ۳۰% ۱۰۰
مجموعه آزمایشگاه‌های
پژو‌هشگاه صنعت نفت
۸۹٫۹۵ ۵۹٫۸۳ ۸۵٫۸۳
۷۸٫۱۷
۱
مجموعه آزمایشگاه های مرکز
پژوهش متالوژی رازی
۸۴٫۲۰ ۵۷٫۲۴ ۵۳٫۳۳
۶۵٫۵۰
۲
مرکز فرآوری مواد معدنی-
وزارت صنایع و معادن
۸۶٫۷۵ ۵۳٫۴۸ ۵۳٫۳۳
۶۵٫۰۸
۳
آزمایشگاه مرکزی- دانشگاه
فردوسی مشهد
۹۰٫۲۸ ۴۱٫۶۲ ۵۵٫۸۳
۶۲٫۹۱
۴
آزمایشگاه‌های مرکزی و
عمومی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۸۲٫۶۳ ۴۲٫۵۸ ۵۹٫۱۷
۶۱٫۵۷
۵
آزمایشگاه مواد – دانشگاه
صنعتی اصفهان
۸۵٫۰۰ ۳۰٫۳۵ ۶۵٫۸۰
۶۰٫۱۱
۶
مجموعه آزمایشگاه‌های شیمی
و پلیمر- پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی
۸۶٫۹۸ ۱۴٫۹۵ ۸۰٫۸۳
۵۹٫۹۲
۷
آزمایشگاه کریستالوگرافی و
اشعه ایکس گروه مواد و متالوژی دانشگاه تهران
۸۵٫۰۰ ۲۹٫۳۲ ۶۴٫۸۳
۵۹٫۴۶
۸
مجموعه آزمایشگاه‌های
پژوهشگاه مواد و انرژی
۷۱٫۹۰ ۳۰٫۸۲ ۷۵٫۰۰
۵۸٫۴۵
۹
مجموعه آزمایشگاه­های موسسه
تحقیقاتی پرطاووس
۸۹٫۵۰ ۳۷٫۶۶ ۴۶٫۰۰
۵۸٫۳۱
۱۰
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
شهید چمران اهواز
۶۰٫۳۰ ۶۴٫۲۷ ۴۸٫۰۰
۵۸٫۰۰
۱۱
مرکز تحقیقات کاربردی
دارویی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۹۶٫۸۰ ۱۹٫۱۹ ۵۴٫۱۷
۵۶٫۸۵
۱۲
آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی-وزارت جهاد
کشاورزی
۹۶٫۱۲ ۱۳٫۱۲ ۶۰٫۰۰
۵۶٫۲۳
۱۳
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی –
دانشگاه الزهر
۹۳٫۷۷ ۱۱٫۱۰ ۶۲٫۰۰
۵۵٫۳۰
۱۴
آزمایشگاه میکروسکوپ
الکترونی- مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک- دانشگاه تهران
۸۸٫۹۰ ۱۷٫۲۹ ۵۹٫۱۷
۵۴٫۹۲
۱۵
مجموعه آزمایشگاه های بخش
مواد – دانشگاه تربیت مدرس
۸۷٫۸۶ ۲۲٫۷۱ ۵۲٫۵۰
۵۴٫۴۵
۱۶
مجموعه آزمایشگاه‌های
دانشگاه اصفهان
۷۹٫۲۵ ۳۳٫۷۵ ۴۸٫۳۳
۵۴٫۰۵
۱۷
مجموعه آزمایشگاههای سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
۸۷٫۱۰ ۱۶٫۰۳ ۵۷٫۰۰
۵۳٫۲۰
۱۸
آزمایشگاه‌های تحقیقاتی
مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۸۲٫۲۰ ۲۴٫۰۶ ۴۹٫۱۷
۵۱٫۹۴
۱۹
آزمایشگاه علم مواد و
میکروسکوپ الکترونی- دانشگاه بوعلی سینا همدان
۸۲٫۵۷ ۲۳٫۹۵ ۴۴٫۱۷
۵۰٫۵۳
۲۰
آزمایشگاه مغناطیسی و
ابررسانی – دانشگاه بیرجند
۸۶٫۰۳ ۱۷٫۹۳ ۴۲٫۵۰
۴۹٫۱۴
۲۱
آزمایشگاه آنالیز- پژوهشکده
گیاهان و مواد اولیه داروئی- دانشگاه شهید بهشتی
۸۵٫۴۳ ۱۲٫۶۷ ۴۴٫۱۷
۴۷٫۵۹
۲۲
آزمایشگاه تحقیقاتی-
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۸۰٫۶۲ ۱۷٫۶۵ ۴۳٫۳۳
۴۷٫۳۹
۲۳
مجموعه آزمایشگاههای
دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه تبریز
۸۲٫۰۵ ۲۰٫۸۲ ۳۵٫۰۰
۴۶٫۵۰
۲۴
آزمایشگاه سیستم‌های نوین
داروسازی- دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
۸۴٫۴۸ ۱۷٫۶۸ ۳۵٫۰۰
۴۶٫۲۶
۲۵
مرکز تحقیقات بیولوژی تولید
مثل و نازایی و آنتی‌بادی مونوکلونال- پژوهشکده ابن سین
۸۹٫۰۷ ۱۱٫۷۵ ۳۲٫۵۰
۴۵٫۰۴
۲۶
آزمایشگاه شناسائی و اندازه
گیری ترکیبات مختلف شیمیائی – دانشگاه صنعتی شریف
۷۵٫۰۰ ۱۱٫۶۳ ۳۵٫۸۳
۴۱٫۰۷
۲۷
مطالعه ساختار مواد –
دانشگاه صنعتی شریف
۰٫۰۰ ۱۷٫۴۵ ۶۰٫۸۳
۲۴٫۳۶
۲۸
مجموعه آزمایشگاه­های
دانشکده مواد – دانشگاه علم و صنعت ایران
۰٫۰۰ ۲۳٫۲۷ ۴۱٫۶۷
۲۰٫۶۵
۲۹
آزمایشگاه نیمه هادی و
میکرو الکترونیک-دانشگاه صنعتی شریف
۰٫۰۰ ۲۴٫۷۵ ۲۳٫۳۳
۱۵٫۶۶
۳۰
مجموعه آزمایشگاههای
دانشگاه شیراز
۰٫۰۰ ۱۶٫۴۰ ۲۰٫۸۳
۱۱٫۹۹
۳۱
پایلوت بیوتکنولوژی –
انستیتو پاستور
۰٫۰۰ ۲٫۰۰ ۳۶٫۵۰
۱۱٫۶۵
۳۲
آزمایشگاه میکروسکوپ
الکترونی – دانشگاه سمنان
۰٫۰۰ ۲۰٫۴۸ ۸٫۳۳ ۹٫۶۷ ۳۳
آزمایشگاه تحقیقاتی
لایه‌نشانی اسپاترینگ- دانشگاه صنعتی شریف
۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۷٫۰۰ ۳۴
مجموعه آزمایشگاه‌های
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
۰٫۰۰ ۱۶٫۶۲ ۰٫۸۳ ۶٫۰۷ ۳۵
آزمایشگاه شیمی- دانشگاه
تربیت معلم تهران
۰٫۰۰ ۱۵٫۸۵ ۰٫۰۰ ۵٫۵۵ ۳۶
آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی
کشاورزی- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
۰٫۰۰ ۳٫۵۲ ۱۴٫۱۷ ۵٫۴۸ ۳۷
آزمایشگاه مواد نانو
ساختار- دانشگاه صنعتی سهند
۰٫۰۰ ۱۴٫۶۰ ۰٫۰۰ ۵٫۱۱ ۳۸
آزمایشگاه گروه
فارماکولوژی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
۰٫۰۰ ۲٫۰۰ ۸٫۴۰ ۳٫۲۲ ۳۹